Dianagården byter namn till Drevkarlen

I fastigheten Drevkarlen planerar staden för 48 tillfälliga genomgångsbostäder för nyanlända. Det är personer som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Stockholm av Migrationsverket.

Drevkarlen hette tidigare Dianagården.

Behovet av genomgångsbostäder till nyanlända är stort. Stockholms stad har sedan 2016 tagit emot nästan 8 000 nyanlända som anvisats till staden. Under 2020 anvisas 856 nyanlända till oss. Under 2019 var antalet 1 188. För att hitta genomgångsbostäder söker staden efter tomma lokaler som kan fungera som tillfälliga bostäder.

Drevkarlen

Drevkarlen i Hjorthagen har tidigare rymt vård- och omsorgsboendet Dianagården som avvecklades under hösten 2018. Avvecklingen av verksamheten har skett eftersom lokalerna inte är lämpliga att använda till äldreboende enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Det finns också ett överskott i staden av denna typ av platser då antalet äldre som behöver denna typ av boende minskar. Äldre som tidigare bodde i huset har flyttat till andra äldreboenden, främst på Östermalm.

Vad huset ska användas till på lång sikt är ännu inte bestämt. Micasa Fastigheter, som äger fastigheten, utreder vad fastigheten ska användas till framöver.

Målsättningen är att kunna erbjuda någon boendeform för äldre. Men denna process tar tid och är tekniskt komplicerad. Till dess en långsiktig lösning är klar planeras nu för att nyanlända ska bo i huset. Innan nyanlända kan flytta in i Drevkarlen behöver lokalerna ses över. Inflyttningen påbörjades i slutet av november 2019.

Genomgångsbostäder


Behovet av olika slags boenden inom staden varierar över tid. Nu är behovet av genomgångsbostäder för nyanlända stort.

Genomgångsbostäderna är tillfälliga för de boende. Kontrakten skrivs på en månad i taget, utan besittningsrätt. Målsättningen är att personerna själva ska skaffa en egen mer varaktig bostad så snabbt som möjligt.

Nyanlända är personer som har beviljats uppehållstillstånd av asylskäl. En del nyanlända anvisas till en kommun av Migrationsverket, andra ordnar egen bostad på valfri ort. Majoriteten, 80 procent, av nyanlända som blev anvisade till Stockholm under 2018 var i familjer. I Drevkarlen planeras för små familjer och ensamhushåll.

En del nyanlända har vistats i Sverige ett par år. Andra kommer direkt från ett annat land som kvotflyktingar. De har blivit utvalda av UNHCR och har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket. Mångfalden är stor. Utbildningsnivå, yrkesbakgrund, erfarenheter, personligheter och även kunskapen i svenska språket varierar.

Personerna ska nu komma igång, eller är igång, med sin etablering. Det vill säga lära sig språket, skaffa en försörjning genom arbete eller utbildning och hitta en egen mer varaktig bostad. Var och en följer sin individuella handlingsplan inom etableringsprogrammet och går kurser på dagtid i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och bostad. Barnen går i förskola och skola.

Hyresvärd SHIS Bostäder


SHIS Bostäder kommer vara hyresvärd och ansvarar för genomgångsbostäderna i Drevkarlen. Medarbetare kommer att finnas på plats dagtid för att stötta de boende på deras väg till en mer varaktigt bostad.

Om bosättningslagen

Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner i Sverige skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

Status

  • Hösten 2018: Vårdverksamheten flyttar ut.
  • December 2018-våren 2019: Förberedelser sker för att skapa genomgångsbostäder för nyanlända i huset. Preliminär inflyttning september 2019.
  • Februari 2019: Stockholms stad håller ett informationsmöte för intresserade i området.
  • November 2019: Inflyttning påbörjades i slutet av månaden.

Uppdaterad