Genomgångsbostäder Hägersten vid Mellanberget

Staden planerar för tillfälliga modulhus som genomgångsbostäder åt nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och anvisats bostad i Stockholm. En av platserna som är aktuella ligger vid Mellanberget intill Personnevägen.

På platsen planeras för ett 60-tal modullägenheter med mellan två och fyra rum. Inflyttning planeras sommaren 2020. Bygglovsansökan beviljades av stadsbyggnadsnämnden i juni 2018. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklaganden om bygglov. Prövningstillstånd är sökt hos mark- och miljööverdomstolen som ännu ej fattat beslut.

Bakgrund

Stockholms stad ska ordna bostad åt personer som får uppehållstillstånd i Sverige av asylskäl och som blir anvisade till Stockholms stad av Migrationsverket. Personerna anvisas enligt bosättningslagen som trädde ikraft 1 mars 2016.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för nästan 8 000 nyanlända. Nu arbetar vi för att kunna ordna bostad åt dem som anvisas framöver. Under 2020 2019 anvisas 865 nyanlända till oss. 2019 var antalet 1 188. 

Om tillfälliga modulbostäder

Stockholms stad har hittills främst använt befintliga byggnader samt endast ett par modulhus som genomgångsbostäder. För att klara av mottagandet behöver fler modulhus byggas.

Strävan är att genomgångsbostäderna ska spridas över alla stadsdelar. För modulhusen är tidsbegränsade bygglov aktuella. Ett tidsbegränsat bygglov gäller i fem år med möjlighet till förlängning med fem år i taget till maximalt 15 år.

Modulhusen planeras för familjer

Genomgångsbostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen mer varaktig bostad så snart som möjligt. Genomgångsbostäderna vid Mellanberget planeras för nyanlända familjer.

SHIS är hyresvärd

SHIS Bostäder är hyresvärd och ansvarar för genomgångsbostäderna. Medarbetare finns på plats dagtid för att stötta de boende på deras väg till en mer varaktigt bostad.

De boende följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (Sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Processen kring bygglov

En bygglovsansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om ansökan. Beslutet kan överklagas i flera olika instanser: Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och därefter kan prövning sökas i Mark- och miljööverdomstolen. Hur lång tid processen tar varierar från plats till plats.

När ett bygglov beviljats av stadsbyggnadsnämnden kan byggherren påbörja bygge även om bygglovet skulle överklagas. Påbörjan av bygge sker då med egen ekonomisk risk för byggherren. Skulle bygglovet upphävas vid överklagan i högre instans får byggherren bekosta återställning av platsen.

Status

 • September 2017: Markundersökningar sker.
 • Oktober 2017: Bygglovsansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret.
 • Onsdag 29 november: Informationsmöte i form av öppet hus.
 • Maj 2018: Bygglovsansökan handläggs av stadsbyggnadskontoret.
 • 13 juni 2018: Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att bevilja det tidsbegränsade bygglovet.
 • Juli 2018: Beslutet överklagas till Länsstyrelsen.
 • 6 september 2018: Länsstyrelsen avslår överklagan.
 • Oktober 2018: Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen.
 • 13 december 2018: Genomförandebeslut fattas i Stockholmshems styrelse. Inget beslut är fattat om byggstart.
 • Maj 2019: Prövningstillstånd har sökts i Mark- och miljööverdomstolen. Förberedelser för byggstart pågår.
 • September 2019: Markarbeten påbörjas.
 • Oktober 2019: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark och miljödomstolens avgörande står fast.
 • November 2019: Mark- och grundläggningsarbeten påbörjas. 
 • Februari 2020: Modulhusen börjar monteras.

Uppdaterad