Genomgångsbostäder i Beckomberga

I Beckomberga, på fastigheten Råcksta 1:21, har Stockholms stad uppfört tillfälliga lägenheter, så kallade genomgångsbostäder i modulhus, för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

I slutet av december 2017 vann det tidsbegränsade bygglovet för modulhusen i Beckomberga laga kraft och i november 2019 fattades genomförandebeslutet och markarbeten påbörjades. Inflyttning skedde i juli 2021.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för drygt 9 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2021 kom 790 nyanlända till staden.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Under 2018 var över 80 procent av de nyanlända som kom till Stockholm i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

SHIS Bostäder hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS Bostäder har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Historik

  • Juni 2016: Stockholms stad höll ett informationsmöte för intresserade i området. Stadsbyggnadsnämnden fattade på sitt sammanträde beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov för platsen i Beckomberga.
  • December 2016: Länsstyrelsen fattade beslut om att avslå de överklaganden som lämnats in gällande bygglovet. Bygglovet överklagades till Mark- och miljödomstolen.
  • Hösten 2017: Mark- och miljödomstolen avslog överklagan. Bygglovet vann laga kraft, då Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp fallet till prövning. Genomförandebeslut och beslut om byggstart ännu inte fattade av Stockholmshem.
  • Sommaren och hösten 2019: Stockholmshem genomför kompletterande markundersökningar. Stockholmshems styrelse fattar genomförandebeslut för projektet. Markarbeten påbörjades.
  • Vinter 2020: Mark- och grundläggningsarbete färdigställdes.
  • Februari 2021: Monteringen av modulhusen påbörjades.
  • Juli 2021: Inflyttning.

Uppdaterad