Genomgångsbostäder i Beckomberga

I Beckomberga, på fastigheten Råcksta 1:21, planerar Stockholms stad att bygga tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för nästan 8 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2021 väntas 790 nyanlända till staden.

Status

I slutet av december 2017 vann det tidsbegränsade bygglovet för modulhusen i Beckomberga laga kraft, i och med att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp målet för prövning. Stockholmshem ansvarar för att bygga modulhusen.

7 november fattade Stockholmshems styrelse genomförandebeslut för projektet. Markarbeten påbörjades under december 2019 och i juli 2021 var det dags för inflyttning.

Historik

 • 2 juni 2016: Stockholms stad höll ett informationsmöte för intresserade i området.
 • 16 juni 2016: Stadsbyggnadsnämnden fattade på sitt sammanträde beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov för platsen i Beckomberga.
 • 14 december 2016: Länsstyrelsen fattade beslut om att avslå de överklaganden som lämnats in gällande bygglovet. Bygglovet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.
 • 31 augusti 2017: Överklagandet av bygglovet ligger hos Mark- och miljödomstolen som väntas avgöra målet under hösten.
 • 27 september 2017: Mark- och miljödomstolen avslog överklagan.
 • 21 december 2017: Bygglovet vann laga kraft, då Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp fallet till prövning. Genomförandebeslut och beslut om byggstart ännu inte fattade av Stockholmshem.
 • Juni 2019: Stockholmshem genomför kompletterande markundersökningar.
 • November 2019: Stockholmshems styrelse fattar genomförandebeslut för projektet.
 • December 2019: Markarbeten påbörjades.
 • Vinter 2020: Mark- och grundläggningsarbete färdigställdes.
 • Februari 2021: Monteringen av modulhusen påbörjades.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Under 2018 var över 80 procent av de nyanlända som kom till Stockholm i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

SHIS hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (Sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Uppdaterad