Genomgångsbostäder på Årstafältet

På Årstafältet, på fastigheten Årsta 1:1, planerar Stockholms stad att bygga tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för drygt 9 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2022 väntas 664 nyanlända.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Omkring 80 procent av de nyanlända som kommer till Stockholm är i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

SHIS Bostäder hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS Bostäder har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Status och tidplan

Modulbostäderna flyttas till platsen och monteras och fasaden kompletteras med panel under sommaren 2022. Lägenheterna färdigställs invändigt under hösten 2022. Inflyttning planeras till årsskiftet 2022/2023. Marken finplaneras under våren 2023.

Historik

  • Hösten 2020: Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om tidsbegränsat bygglov i fem år. Bygglovet vann laga kraft.
  • Våren 2021: Projektering av markarbeten genomfördes.
  • Hösten 2021: Markarbeten genomfördes.
  • Sommaren 2022: Modulerna monteras.
  • Hösten 2022: Lägenheterna färdigställs invändigt.

Uppdaterad