Genomgångsbostäder vid Hässelby värmeverk

Staden planerar för tillfälliga modulhus som genomgångsbostäder åt nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och anvisats bostad i Stockholm. En av platserna som är aktuella ligger vid Fyrspannsgatan intill Hässelby värmeverk.

På platsen planeras för ett 50-tal modullägenheter i två hus om tre våningar. Bygglovsansökan har lämnats in och stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov.

Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen och därefter till Mark- och miljödomstolen som avslagit överklagan. Prövningstillstånd har sökts i Mark- och miljööverdomstolen som beslutat att inte ta upp målet till prövning. Bygglovet har därmed vunnit laga kraft.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för nästan 8 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2021 väntas 790 nyanlända till staden.

Om tillfälliga modulbostäder

Stockholms stad har hittills främst använt befintliga byggnader samt endast ett par modulhus som genomgångsbostäder. För att klara av mottagandet behöver fler modulhus byggas. För modulhusen är tidsbegränsade bygglov aktuella.

Ett tidsbegränsat bygglov gäller i fem år med möjlighet till förlängning med fem år i taget till maximalt 15 år. Strävan är att genomgångsbostäderna ska spridas över alla stadsdelar.

Modulhusen planeras för familjer

Genomgångsbostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen mer varaktig bostad så snart som möjligt. Genomgångsbostäderna vid Hässelby värmeverk planeras för nyanlända familjer. Majoriteten, 80 procent, av nyanlända som anvisades till Stockholm under 2018 var i familjer. Motsvarande andel för 2017 var 71 procent.

Processen kring bygglov

En bygglovsansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om ansökan. Beslutet kan överklagas i flera olika instanser: Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och därefter kan prövning sökas i Mark- och miljööverdomstolen. Hur lång tid processen tar varierar från plats till plats.

Öppet hus

Staden höll i november 2017 ett informationsmöte i form av öppet hus, då representanter från olika instanser inom staden fanns på plats för att svara på frågor om nyanlända och modulbostäderna. Närboende fick information och inbjudan hemskickad i brevlådan.

Status

 • September 2017: Markundersökningar sker.
 • Oktober 2017: Bygglovsansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret.
 • 27 november: Informationsmöte i form av öppet hus.
 • 14 december: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja tidsbegränsat bygglov.
 • 8 januari 2018: Bygglovet överklagas till Länsstyrelsen.
 • 24 maj 2018: Bygglovet överklagas till Mark- och miljödomstolen, efter avslag i Länsstyrelsen.
 • 15 augusti 2018: Mark- och miljödomstolen avslår överklagan.
 • 5 september 2018: Prövningstillstånd söks i Mark- och miljööverdomstolen.
 • 11 oktober 2018: Mark- och miljööverdomstolen beslutar att inte ta upp målet till prövning. Därmed har bygglovet vunnit laga kraft. Stockholmshem har fattat genomförandebeslut, men inget beslut om byggstart.
 • Juni 2019: Förberedelser för byggstart pågår.
 • November 2019: Mark och grundläggningsarbetet har påbörjats.
 • Våren 2020: Mark- och grundläggningsarbeten avslutas och monteringen av husen genomförs.
 • Sommaren 2020: Inflyttning hus A.
 • Vintern 2020/2021: Inflyttning hus B.

Uppdaterad