Visionsbild för modulhuset i Ekhagen
Visionsbild. Staketet kring bollplanen blir kvar, men har lämnats ute från visionsbilden för att utseendet på huset ska framgå av bilden.

Genomgångsbostäder i Ekhagen

I Ekhagen, på fastigheten Humanisten på Östermalm, planerar Stockholms stad att bygga tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för drygt 9 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2022 väntas 664 nyanlända till staden.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Omkring 80 procent av de nyanlända som kommer till Stockholm är i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

SHIS Bostäder hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS Bostäder har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället och i arbete.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Genomgångsbostäderna i Ekhagen

Modulhuset i Ekhagen kommer att inrymma 24 mindre lägenheter om vardera 2-4 ROK. Bostäderna planeras för familjer. Platsen är fastigheten Humanisten 1 på Östermalm och utgörs av ytan intill bollplanen norr om Bergiusvägen i Ekhagen. Ett antal alternativa platser på Östermalm har undersökts men platsen i Ekhagen har bedömts som mest lämplig. På platsen för modulhuset fanns tidigare en förskola/fritidshem och ytan är delvis redan förberedd för bebyggelse. 

Modulhuset flyttas till platsen för att därefter platsanpassas, bland annat avseende utseendet. Intill huset iordningsställs cykelparkering, kärl för sophantering och ytor och lek och att umgås på. Tillgången till verksamheterna i och kring Ekhagsstugan och bollplanen förändras inte och ekarna i området intill bevaras.

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov och bygglovet är tidsbegränsat i till att börja med 5 år. Länsstyrelsen har avslagit inkomna överklaganden.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen, som tillfälligt har upphävt bygglovet under tiden ärendet behandlas.

Tidplan

  • Hösten 2021: Ansökan om bygglov lämnades in.
  • Våren 2022: Bygglov beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 28 april. Informationsutskick till närboende gick ut i samband med nämndsammanträdet i april. Informationsmöte för närboende i Ekhagen hölls den 3 maj. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut den 30 juni avslog samtliga överklaganden.
  • Sommaren 2022: Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som den 21 juli inhiberade, tillfälligt upphävde, bygglovet. Det är därför oklart när byggarbetena kan påbörjas.

Uppdaterad