Bostad

Många nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl eller som anhörig till denne, ordnar bostad på egen hand. För nyanlända som anvisas till Stockholm av Migrationsverket tillhandahåller Stockholms stad möjlighet till så kallad genomgångsbostad.

Bosättningslagen

Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 är alla kommuner i Sverige skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

Stockholms stad har valt att tillhandahålla tillfälliga bostäder med korttidskontrakt och utan besittningsrätt, så kallade genomgångsbostäder. Som hyresgäst betalar den nyanlände själv sin hyra. Målet är att personerna själva ska hitta en egen mer varaktig bostad.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på arbetsmarknadsläget i kommunen, befolkningsstorleken, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Stockholms stad ska ta emot och tillhandahålla bostad åt 2016 nyanlända under 2023. Alla har fått uppehållstillstånd i Sverige av asylskäl och anvisats till Stockholm av Migrationsverket. Personerna anvisas till staden löpande under året. Under 2022 anvisades och mottogs 545 nyanlända till staden och under 2023 mottogs 295 nyanlända. 

Bostäder för nyanlända vuxna och familjer

Egen bostad (EBO)

Många nyanlända i Stockholm ordnar bostad på egen hand.

Genomgångsbostad för anvisade nyanlända (ABO)

För nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket tillhandahåller Stockholms stad en genomgångsbostad. Målsättningen är att så snabbt som möjligt lära sig språket, skaffa försörjning genom utbildning eller arbete och hitta en egen bostad. En mer varaktig bostad får nyanlända söka på samma sätt som alla stockholmare.

Stockholms stad har olika lösningar för genomgångsbostäder. I första hand etablerar staden tillfälliga modulhus som genomgångsbostäder. Modulhusen kan utformas i olika storlek för behoven på platsen och flyttas till en ny plats när behovet tillgodosetts eller ett tidsbegränsat bygglov löpt ut.

SHIS Bostäder eller socialförvaltningen är hyresvärdar

Hyresvärdar för de tillfälliga bostäderna är SHIS Bostäder eller socialförvaltningen. För genomgångsbostäder i modulhus är alltid SHIS Bostäder hyresvärd. Hyresvärdarna utbildar hyresgästerna i hur det går till att söka egen mer varaktig bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

Bostäder för ensamkommande barn

Ankomstboende

Ankomstboende används för ensamkommande barn i väntan på att deras asylprocess startar hos Migrationsverket. Stockholms stad har använt främst skolor och vård- och omsorgsboenden som väntar på renovering eller beslut om hur byggnaden ska användas.

Hem för vård eller boende (HVB)

När det ensamkommande barnets process för uppehållstillstånd startat hos Migrationsverket placeras barnet i ett hem för vård eller boende, HVB. Där finns tillgång till personal dygnet runt, och de ser till att barnet går i skola och personalen anordnar aktiviteter, med mera.

Familjehem

För barn under 14 år eller för barn med större behov kan familjehem vara aktuellt. I ett familjehem tas barnet eller ungdomen emot under längre tid. Familjehemmet stöttar barnet med skolarbete, fritidssysselsättning och kamratkontakter.

Uppdaterad