Stockholms stads ansvar

Stockholms stad arbetar för att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället. Det gäller vuxna och familjer med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn.

Personerna som är nyanlända har varit asylsökande eller har kommit hit som anhöriga till en person som fått uppehållstillstånd av asylskäl. Nu när de fått uppehållstillstånd är de nya stockholmare. Stockholms stad arbetar för att skapa förutsättningar för att var och en ska kunna komma vidare med sin egen etablering.

Målet är att nya stockholmare ska lära sig svenska språket, komma i försörjning genom arbete eller studier samt skaffa en mer varaktig bostad.

Vuxna och familjer som fått uppehållstillstånd

Tillfällig bostad

Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 ska alla kommuner i Sverige ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

Stockholms stad har valt att tillhandahålla tillfälliga bostäder med korttidskontrakt och utan besittningsrätt, så kallade genomgångsbostäder. Målet är att personerna själva ska hitta en mer varaktig bostad.

Etableringsprogram

Arbetsförmedlingen Stockholm Etablering ansvarar för att samordna planeringen av aktiviteter för nyanlända, enligt lagen för etableringsinsatser för vissa nyanlända. I etableringsprogrammet ingår Stockholms stads språkkurs Svenska för invandrare (Sfi), samhällsorientering, utbildning och praktik.

Både nyanlända som ordnar egen bostad och nyanlända som blir anvisade till staden av Migrationsverket omfattas. Målet är att personerna snabbt ska komma i arbete eller utbildning och skaffa egen försörjning.

Samhällsvägledning för nyanlända

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att tillhandahålla samhällsvägledning för nyanlända. Samhällsvägledningen vänder sig till alla nyanlända mellan 18 och 64 år och ska komplettera övriga etableringsinsatser.

Samhällsvägledningen samordnas av arbetsmarknadsförvaltningen och berör även bland annat idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen.

Barnomsorg och skola

Skolplikt råder och barn ska placeras i förskola eller skola. Förskola hanteras av respektive stadsdelsförvaltning och skolplacering sker via utbildningsförvaltningens enhet START Stockholm.

Stöd för personer med funktionsvariation

Stockholms stad har enligt socialtjänstlagen ett ansvar för att personer med särskilda behov, exempelvis på grund av en funktionsvariation, får stöd av staden och berörda myndigheter.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn som kommer till Stockholm och ännu inte sökt asyl placeras i ett tillfälligt boende av socialtjänsten. Barnet bor i det tillfälliga boendet fram till dess att asylprocessen startat, oftast inom några dagar från ankomsten.

När Migrationsverket startat asylprocessen anvisas barnet till en kommun. Det kan vara Stockholms stad eller någon annan kommun.

Ensamkommande barn som anvisas till Stockholms stad får boende i familjehem eller hem för vård eller boende, HVB. De får gå i skola och får även hjälp att hitta passande fritidsaktiviteter. Alla under 18 år tilldelas en god man som hjälper dem med olika samhällskontakter och ska se till att de får det stöd de har rätt till.

Om barnet får uppehållstillstånd och inga föräldrar har kommit till Sverige ska de få en särskilt förordnad vårdnadshavare som ersätter den gode mannen. Ofta är det den gode mannen som utses till särskilt förordnad vårdnadshavare.

Mer om stöd för ensamkommande barn

Uppdaterad