Vägen in i samhället

När en person fått uppehållstillstånd är det viktigt att fort komma in i samhället och lära sig språket. Stockholms stad tillhandahåller vägledning, insatser och kurser på del- eller heltid för nyanlända. Målet är att var och en snabbt ska komma i egen försörjning genom arbete eller studier och hitta en bostad.

Utgångspunkten för Stockholms stad är att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället. En mängd olika etableringsinsatser finns, delvis utifrån varje persons förutsättningar.

Welcome house

Vi vet att det kan vara svårt att komma till ett nytt land och därför är vi här för att hjälpa dig till rätta. Vi jobbar i Stockholms stad och vårt ansvar är att se till att din första tid här blir bra.

Welcome house ligger mitt i staden, på Medborgarplatsen,  och där har vi samlat olika verksamheter och myndigheter som kan vara till hjälp för dig. Hit kan alla nyanlända i Stockholm komma!

Tillfällig bostad via SHIS Bostäder eller socialförvaltningen

Hyresvärdar för de tillfälliga bostäderna, så kallade genomgångsbostäder, är SHIS Bostäder eller socialförvaltningen. Hyresvärdarna instruerar kring hur det går till att söka egen mer varaktig bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

Endast nyanlända som anvisas till Stockholm av Migrationsverket omfattas av bosättningslagen och kan ta del av möjligheten till en tillfällig bostad. Många nyanlända som kommer till staden ordnar egen bostad redan från början.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Nyanlända deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram under 24 månader. Arbetsförmedlingens handläggare tar tillsammans med varje nyanländ person fram en handlingsplan.

Handlingsplanen är en individuell plan som består av insatser och/eller kurser på heltid, som personen ska delta i. Vilka insatser planen innehåller beror på varje persons förutsättningar, men den ska minst bestå av:

  • svenska för invandrare (sfi)
  • arbetsförberedande insatser, till exempel Komvux
  • samhällsorientering som ger grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

Etableringsprogrammet vänder sig till alla nyanlända 20–64 år med uppehållstillstånd som anvisats till Stockholm eller som har bosatt sig här själva.

Svenska för invandrare – sfi

I etableringsplanen ingår Stockholms stads språkkurs svenska för invandrare (sfi). Kursen är individuell och studierna planeras utifrån var och ens förutsättningar. Varje elev får en kartläggning som ligger till grund för den egna studieplanen.

Det finns möjlighet att läsa sfi på heltid eller deltid. Studierna kan kombineras med arbete, praktik, andra studier och/eller arbetsförberedande insatser. Det finns även Sfi med inriktning mot olika yrken, exempelvis för läkare, lärare, ingenjörer, ekonomer, lastbilschaufförer, truckförare med mera. Varje kurs innehåller nationella tester.

Kommunal vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning, Komvux, finns utbildningar och kurser på grundläggande- och gymnasial nivå. För att välja rätt kurs, eller kanske flera kurser, och studietakt finns studie- eller yrkesvägledare att prata med. Vägledare och student tar tillsammans fram en studieplan.

Samhällsorientering

I etableringsplanen ingår även samhällsorientering om 100 timmar i kommunens regi. Syftet är att ge kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur man gör för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Det finns chans att diskutera och ställa frågor.

Kursen ges på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Om utbildningen inte kan ges på modersmålet hålls den på svenska med tolk. Ofta ingår studiebesök hos myndighet.

Samhällsvägledning för nyanlända

Som ett komplement till övriga etableringsinsatser tillhandahåller Stockholms stad samhällsvägledning för nyanlända. Vägledningen sker från respektive stadsdelsförvaltning. Genom rådgivning, information och vägledande dialog får nyanlända nära och praktiskt stöd för att kunna hantera vardagliga uppgifter.

Frågor kan röra försörjning, bostad, vård eller hjälp med att förstå innebörden av olika besked från myndigheter och kommun. Det kan också handla om frågor kring familj och vardagsliv vilket påverkar förutsättningarna för arbete eller studier. Eller hur man gör för att betala räkningar och fylla i blanketter.

Vägledningen vänder sig till alla nyanlända 18–64 år med uppehållstillstånd som anvisats till Stockholm eller som har bosatt sig här själva.

Via underrubrikerna på denna sida når du information om samhällsvägledningen i respektive stadsdelsförvaltning.

Inkludering genom föreningslivet

Stockholms stad erbjuder kostnadsfria föreningsaktiviteter för utrikesfödda vuxna. Aktiviteterna riktar sig till dem som har behov av insatser som främjar språk, hälsa och sociala nätverk. Syftet är att aktiviteten ska leda till social inkludering och förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden. Insatsen skrivs in i personens handlingsplan hos Stockholms stad eller Arbetsförmedlingen.

Jobbtorg Stockholm

I samråd med Arbetsförmedlingen och utifrån var och ens behov kan Stockholms stad genom Jobbtorg Stockholm erbjuda kompletterande arbetsmarknadsinsatser och program.

Uppdaterad