Genomgångsbostäder i Gamla Östberga

I Gamla Östberga, på fastigheten Årsta 1:1, intill Årstafältet, planerar Stockholms stad att bygga tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för drygt 10 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2022-2023 anvisades och mottogs 840 nyanlända till staden och 2024 väntas 216 nyanlända.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Omkring 80 procent av de nyanlända som kommer till Stockholm är i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

SHIS Bostäder hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS Bostäder har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället och i arbete.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Genomgångsbostäderna intill Årstafältet

Modulhuset i Gamla Östberga kommer att inrymma 35 mindre lägenheter om vardera 2-4 ROK. Bostäderna planeras för familjer. Platsen är fastigheten Årsta 1:1, Årstafältet etapp 6, och utgörs av ytan söder om korsningen Östbergavägen/Tussmötevägen.

 

Modulhuset flyttas till platsen för att därefter platsanpassas, bland annat avseende utseendet. Intill huset iordningsställs cykelparkering, kärl för sophantering och ytor och lek och att umgås på.

Stadsbyggnadsnämnden beviljade 2023 ett tidsbegränsat bygglov i till att börja med 5 år.

 

Preliminär tidplan

  • Våren 2023: Ansökan om bygglov lämnades in och beslut om bygglov fattades av stadsbyggnadsnämnden den 25 maj 2023. Startbesked för mark- och grundläggning meddelas.
  • Våren/sommaren 2024: Markarbeten påbörjas.
  • Sommaren/hösten 2024: Modulerna flyttas till platsen och iordningsställs.
  • Vintern 2024: Planerad inflyttning.

Uppdaterad