به شهر استاکهولم و Welcome House خوش آمدید!

شما که تازه وارد بوده و در شهر استاکهولم زندگی می‌کنید در اوایل دورانی که در استاکهولم زندگی می‌کنید از ما حمایت دریافت کرده می‌توانید. در Welcome House سازمان‌ها و ادارات دولتی مختلفی وجود دارند که از شما حمایه کرده می‌توانند.

  معرفی استاکهولم Intro Stockholm

در اوایل دورانی که در استاکهولم زندگی می‌کنید راهنمای اجتماعی از شما در موارد زیر حمایت میکند:

 • درخواست برای گرفتن نمبر شناسایی شخصی، حساب بانکی، کارت شناسایی
 • راجستری اطفال در مکتب و کودکستان
 • وقت برای انجام معاینات صحی و تداوی
 • راجستری خود در اداره کاریابی
 • درخواستی برای کمک‌های مالی که حق دریافت آنها را دارید
 • درک اینکه به چه نحو جامعه کار می‌کند و یادگیری مطالب بیشتر در مورد استاکهولم

تیم حمایوی Intro Stockholm مشاوره و حمایت اضافه به شما ارایه می‌کند.ما شما را در تماس با ادارات دیگر رهنمایی می‌کنیم.                   

شما حق دارید تا زمانی که معاش خود را خودتان تامین نمایید درخواست کمک اقتصادی موقت نمایید.کارمند خدمات اجتماعی Intro Stockholm حق شما و فامیل شما برای دریافت کمک اقتصادی را بررسی می‌کند.

 مرکز استقرار در بازار کار Etableringscentrum

Etableringscentrum موارد زیر را به شما ارائه می‌نماید:

 • رهنمایی تحصیلی و شغلی
 • تماس با صاحب کار
 • مشاوره برای راه اندازی یک شرکت خصوصی
 • تماس با انجمن ها
 • حمایه برای آنکه استفاده از ابزارهای دیجیتال (اینترنیتی) را بیاموزید
 • فعالیت‌های گروهی و ورکشاپ ها (کارگاه‌های آموزشی)

دیگر عوامل

ما همکاری نزدیکی با مرکز خدمات دولتی (Statens Servicecenter) داریم. آنها به شما برای استفاده از خدمات اینترنیتی و خانه پوری کردن فورمه ها حمایت می‌کنند.همچنان شما برای در تماس قرار گرفتن با اداره کاریابی هم حمایه دریافت کرده می‌توانید.شما در Welcome House با انجمنها و سازمانهای خیریه در تماس قرار گرفته می‌توانید.آنها فعالیت های مختلفی برای شما و فامیل شما ارائه مینمایند.

Uppdaterad