Mentorsfamiljer – utökat stöd inom familjehemsvården

Inom Mentorsfamiljer kopplas familjehem samman med erfarna familjehem, så kallade mentorsfamiljer.

Ni som familjehem får ett utökat stöd och ett större nätverk. Det anordnas regelbundet aktiviteter och träffar under lekfulla former tillsammans med andra familjehem.

Tre mentorsfamiljer är verksamma och kan kopplas samman med upp till tio familjehem vardera. Mentorsfamiljerna bor norr respektive söder om Stockholm och familjehemmen kopplas till den mentorsfamilj som bor geografiskt närmst.

Detta stöd ingår

Mentorsfamiljer vänder sig till dig eller er som är familjehem med barn i ålder 0–18 år och som är positiva till att ingå i ett nätverk med andra familjehem.

Via Mentorsfamiljer får du eller ni

  • kontakt med en mentorsfamilj som finns tillgänglig för råd och stöd via telefon, såväl dagtid som kvällar och helger
  • delta vid regelbundna träffar tillsammans med andra familjehem och mentorsfamiljen
  • möjlighet till avlastning.

Mentorsfamiljer är ett extra stöd till familjehemmen i syfte att ge de placerade barnen ett hem som håller över tid. För de placerade barnen innebär insatsen en möjlighet att träffa andra barn som också bor i fa­miljehem, samtidigt som de får ett större nätverk av vuxna runt omkring sig. En annan tanke är att syskon som är placerade i olika familjehem ska kunna träffas via nätverket.

Familjehemmen träffar dels mentorsfamiljen på egen hand och dels via de gemensamma träffar som anordnas regelbundet. Under åren har bland annat träffar anordnats på Skansen och Gröna Lund. Soppkvällar med föreläsning samt bowlingträff med barnen är andra aktiviteter som brukar vara uppskattade.

Under hösten 2021 genomförde Sweco en utvärdering av Mentorsfamiljer, på uppdrag av Socialförvaltningen. Utvärderingen visar att Mentorsfamiljer har skapat sammanhang för de placerade barnen att träffa andra barn som befinner sig i liknande situation. Mentorsfamiljer har även skapat ett större nätverk av vuxna kring barnet. Vidare värderas mentorsfamiljernas egna erfarenheter högt av familjehemmen och ses som ett komplement till det professionella stödet.

Mentorsfamiljer är inspirerat av en modell från England, där de haft lyckade resultat av att ge stöd via erfarna hem. En utvärdering har visat att många familjehem upplevde att de kunde lära av varandra. Många familjehem tyckte också att de fick snabb respons av mentorsfamiljerna när det fanns behov av stöd. Det har även upplevts vara lättare att få till avlastningstillfällen och att dessa blev mindre laddade när både barn och familjehem kände mentorsfamiljen sedan tidigare (The Evaluation of the Mockingbird Family Model, 2016).

Insatsen vänder sig till familjehem som har barn placerade via Stockholms stad. Mentorsfamiljer bedrivs av resursteamen barn och ungdom, socialförvaltningen.

Uppdaterad