Anmäla oro för barn – Orosanmälan

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt. 

Att anmäla oro är ett sätt att ta ansvar för barnet och göra socialtjänsten uppmärksam på situationen. Genom att anmäla din oro kan du hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt. Ring gärna och prata med oss om din oro, och ring alltid om du upplever att oron är akut och barnet behöver hjälp direkt. Är du osäker på allvaret i situationen kan du ringa och rådfråga oss. Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du säger vem du är.

Socialjour efter kontorstid

Socialjouren nås på kvällar, nätter och helger när övriga delar av socialkontoret inte har öppet. Socialjouren hanterar då orosanmälningar av brådskande karaktär som inte kan vänta tills nästkommande vardag. Ring alltid om oron behöver hanteras skyndsamt. Vid pågående fara eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Digital orosanmälan

Du kan göra orosanmälan digitalt som privatperson eller i din tjänst. I din anmälan beskriver du vilket barn det rör sig om, dina iakttagelser och din oro för barnet. Frågorna som ställs i e-tjänsten hjälper dig i att lämna den information som socialtjänsten behöver.

Genom att använda e-tjänsten bidrar du till att barnets situation uppmärksammas och att en eventuell utredning om barnet kan sättas igång så snart som möjligt.

Om din oro är akut ska du alltid ringa till socialtjänsten så att en skyddsbedömning kan genomföras omedelbart.

Mer om orosanmälan

Personer som arbetar inom myndigheter eller verksamheter som direkt eller indirekt rör barn och ungdomar, har anmälningsskyldighet enligt lag (kap 14 § 1 första stycket SoL). Detta gäller bland annat personal

 • på skola
 • inom hälso- och sjukvården
 • inom socialtjänsten
 • inom polisen
 • inom kriminalvården.

Det finns mer att läsa om anmälningsskyldigheten på Socialstyrelsens webbsida.

Om du inte är anmälningsskyldig kan du göra din anmälan anonymt. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte anger vem du är eller lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras. Känner du familjen är det i regel bäst att du är öppen med din oro för barnet. Det visar att du bryr dig om barnet och tar situationen på allvar samtidigt som det kan underlätta kontakten mellan socialtjänst och familj. En anonym orosanmälan kan ibland göra det svårt att komma framåt och hjälpa barnet. Ring till berörd stadsdelsförvaltning eller till socialjouren om du behöver rådgöra eller få stöd i din anmälan. Som anonym kan du höra av dig gällande din oro per telefon eller digitalt.

Om du gör en digital orosanmälan finns alltid en IP-adress som går att spåra med särskild teknik. Det kan i sällsynta fall göras undantag från den totala anonymiteten såsom vid nödsituation eller vid misstanke om grov brottslighet.

 • Om möjligt, informera barn och vårdnadshavare om att du gör en orosanmälan. Det visar att du tar situationen på allvar och kan underlätta kontakten mellan socialtjänst och familj.
 • Du som anmäler skall inte informera vårdnadshavare om oron handlar om våld eller övergrepp mot barn.
 • En separat anmälan måste göras för varje barn. Om det exempelvis finns flera syskon som du är orolig för behöver du göra en anmälan per syskon.
 • Som tjänsteperson kan du inte vara anonym när du gör en orosanmälan.

När en anmälan om att ett barn kan fara illa kommer in till socialtjänsten görs en bedömning om barnet behöver skydd, och om en utredning ska inledas eller inte. I det här skedet pratar socialtjänsten ofta med de som oron handlar om, och den som anmält oron.

Om det finns skäl att göra en utredning kontaktar socialtjänsten de berörda personerna för att få mer information. Syftet är att ta fram ett så korrekt och fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Om socialtjänsten inleder en utredning kommer vi att:

 • Hämta in mer information om hur barnet har det.
 • Undersöka om barnet har akut behov av skydd eller stöd.
 • Göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.
 • De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Som anmälningsskyldig har du möjlighet att få viss information om vad som händer med anmälan. Det har du inte som privatperson. Socialtjänsten får informera den som är anmälningsskyldig ifall en utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår.
 • Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.
 • Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Allt det som skrivs är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Om en anmälan finns hos både socialtjänst och polis inleds en utredning. Då kan barn och anhöriga erbjudas krisstöd och behandling vid Barnahus Stockholm. Där samarbetar polis, socialtjänst, sjukvård och åklagarmyndigheten för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Uppdaterad